Záruka a servis

V prípade reklamácie si stiahnite reklamačný protokol, pošlite vyplnený na servis@compclub.sk a my všetko ostatné vybavíme.

Reklamačné podmienky
Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (predovšetkým poškodenie plastových dielov výrobku, poškriabanie displejov vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené nárazmi…), použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.
Záruka sa ďalej nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, ani na prípadné škody vzniknuté v tomto dôsledku.
Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát uložených na záznamových médiách výrobku. Pred prevzatím výrobku do opravy je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si zodpovedajúcu zálohu potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu.
Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu rozširujúcich komponentov zakúpených na inom mieste než u predajcu tohto výrobku, pokiaľ nie je tento komponent schválený predajcom.
Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do výrobku osobou, ktorá nebola k zásahu výslovne predávajúcim splnomocnená.
Záruka taktiež zaniká, ak bude kupujúci napriek upozorneniu hrubo porušovať zásady prevádzky a používania výrobku popísané v užívateľskej príručke.
Pri notebookoch sa záruka nevťahuje na batériu.

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po dodaní. Kontrolu musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.
Kupujúci je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď predávajúcemu. Chyby, ktoré sa prejavili neskôr, je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu ihneď po tom, čo chyby mohli byť zistené po vynaložení primeranej odbornej starostlivosti.
Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomne, telefonicky, resp. osobne v sídle predávajúceho. Vždy je potrebné nahlásiť typ chybného výrobku a ďalej čo najpodrobnejšie popísať charakter chyby a uviesť kontaktnú osobu (meno, telefón), s ktorou je možné konzultovať prípadné podrobnosti.
Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie dokladom o zakúpení (faktúra, príjmový pokladničný lístok, príp. dodací list). Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže niektorým z uvedených dokladov, bude oprava považovaná za pozáručnú.
Pokiaľ kupujúci nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom, po záruke a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska v mieste uplatnenia reklamácie. Neuznané reklamácie a pozáručne opravy vykonané firmou COMPUTER CLUB SK s.r.o. sú spoplatnené podľa času vykonanej opravy ( 1 servisná hod. = 35 € bez DPH, počíta sa každá začatá) a náhradných dielov ktoré sú pri oprave použité.
Oprava sa začne vykonávať až keď zákazník odsúhlasí vypracovanú cenovú ponuku. V prípade že s ňou zákazník nesúhlasí, účtuje sa mu poplatok za diagnostiku vo výške 15€ bez DPH
Postup reklamácie

 1. Reklamácia vyvolaná chybou spôsobenou zo strany spoločnosti COMPUTER CLUB SK s.r.o. ako dodávateľa:
  ak zákazník dostane tovar, ktorý je nefunkčný hneď od začiatku (napr. vinou nesprávneho zabalenia, zlej manipulácie pri rozvoze…),
  ak zákazník dostane tovar, ktorý nemal dostať,
  ak sa zákazníkovi tovar pokazí do jedného týždňa bez jeho zavinenia,
  reklamácia sa vyrieši na náklady našej spoločnosti v čo najkratšom možnom čase.
 2. Štandardná reklamácia:
  Zákazník čo najskôr po zistení akejkoľvek chyby na tovare oznámi poruchu a následne sa dohodne s pracovníkom obchodného oddelenia na vyhovujúcom riešení.

Reklamovaný tovar si stiahneme bezplatne prostredníctvom našich bezplatných rozvozov, prípadne pokiaľ je potrebné riešiť reklamáciu expresne môžete chybný tovar poslať poštou na svoje náklady, ten bude následne postúpený na základe vyplneného reklamačného protokolu servisnému stredisku našej spoločnosti, ktoré preverí predmet a oprávnenie reklamácie a zariadi odstránenie zistených chýb či porúch:

pokiaľ sa jedná o oprávnenú reklamáciu, servisné stredisko ju vyrieši najneskôr do 30 kalendárnych dní pracovných dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. V prípade, že sa jedná o neriešiteľný problém, bude zákazník najneskôr do 3 dní informovaný o stave reklamácie, ktorá sa bude ďalej riešiť špecificky na základe vzájomnej dohody. Pokiaľ sa reklamácia vybaví skôr, než do 30 dní, bude o tom zákazník informovaný, pričom si bude môcť tovar vyzdvihnúť osobne, alebo mu bude doručený bezplatne v rozvozom termíne (pre informáciu ohľadom príslušného dňa pre vaše mesto, kontaktujte svojho obchodníka) na náklady spoločnosti.
Pokiaľ kupujúci nahlási chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba bola nahlásená omylom, po záruke a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej chyby objednávateľom v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade účtovaná podľa aktuálnych platných cien servisného strediska v mieste uplatnenia reklamácie. Neuznané reklamácie a pozáručne opravy vykonané firmou COMPUTER CLUB SK s.r.o. sú spoplatnené podľa času vykonanej opravy ( 1 servisná hod. = 35 € bez DPH, počíta sa každá začatá) a náhradných dielov ktoré sú pri oprave použité. Oprava sa začne vykonávať až keď zákazník odsúhlasí vypracovanú cenovú ponuku. V prípade že s ňou zákazník nesúhlasí, účtuje sa mu poplatok za diagnostiku vo výške 15€ bez DPH.
Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie

 1. Neúplný popis chyby. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu chyby „nefunguje“. Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom chyby a tá nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis chyby napr.: „monitor zobrazuje po zapnutí iba odtiene červenej farby a v pravom hornom rohu čierny fľak o šírke cca 5 cm.“
 2. Poškodené ochranné nálepky. Nedávajte svojvoľne dole žiadne nálepky (z procesorov, pamätí atď.), inak automaticky strácate nárok na záruku.
 3. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme, čítajte návody a readme súbory ušetríte tým mnoho času a peňazí.
 4. Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ základnej dosky. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.
 5. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou tovaru konzultujte jeho parametre s našimi predajcami, prípadne si výrobok nechajte predviesť.
 6. Reklamácia parametrov, ktoré sa na prvý pohľad javia ako chyba, ale sú sú prirodzenou časťou tovaru. Napríklad pri monitoroch s obrazovkou trinitron a fd trinitron pri bližšom pohľade možno zbadať 2 jemné pásiky, ktoré však neznamenajú poškodený obraz, ale slúžia na jeho synchronizáciu.
 7. Vypálené body u LCD monitorov – norma ISO 13406 pripúšťa pri LCD monitore až 5 vypálených na 1milión bodov. Preto reklamácie tohto typu nemôžu byť akceptované. Podľa ISO normy v tabuľke je maximálny pomer chybných pixelov / na milión dobrých :

2ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo
2ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
5ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červené, modré atď.
Príklad: na displeji 15″ LCD monitora je 0,786432 milióna pixelov – povolených 5 na 1 milión – preto 5*0,78 = 3,9 chybného pixelu na monitor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *